Banner 2Banner 3

Kho bãi

• Lấy và đóng gói hàng hóa.
• Dán nhãn hàng.
• Tại kho ngoại quan
• Hàng tồn kho
• Quản lý đơn hàng xuất ra